Meni Zapri

Izplačilo regresa v letu 2024

  • 16. apr. 2024

Slovenska zakonodaja določa, da morajo delodajalci delavcem izplačati regres za letni dopust do 1. 7. 2024. V določenih primerih se lahko določi kasnejši rok, vendar najpozneje do 1. 11. 2024.

Višina regresa

Višina regresa je na eni strani odvisna od odločitve delodajalca, na drugi strani pa od zakonodaje. ZDR-1 določa regres najmanj v višini minimalne plače, ki se je s 1. januarjem 2024 uskladila z rastjo življenjskih stroškov, in znaša 1.253,90 EUR. Posamezne kolektivne pogodbe ali drugi akti lahko določajo drugačen znesek minimalnega regresa, ki pa ne sme biti nižji od omenjenega zneska.

Po višini regres navzgor ni omejen, vendar ga lahko delodajalci neobdavčeno izplačajo do višine povprečne plače, ki se spreminja vsak mesec. Zato je treba ta znesek pred obračunom in izplačilom preveriti, podatek pa je objavljen na spletni strani SURS. V času pisanja članka znaša povprečna plača 2.317,82 EUR

 

Pravica do regresa

Pravica do regresa je vezana na pravico zaposlenega do dopusta, ki pa po 131. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) pripada vsem, ki sklenejo pogodbo o zaposlitvi. Ne glede na to, koliko dopusta posamezni zaposleni izrabi v tekočem letu, mu pripada celotni regres.

Če ima zaposleni sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, mu pripada regres sorazmerno delovnemu času, razen v primerih, ki jih določa 67. člen ZDR-1. V tem primeru gre za zaposlene, ki delajo krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu. Njim regres pripada v celotnem znesku in ne v sorazmernem delu glede na delovni čas.

V primeru, da zaposleni sklene pogodbo o zaposlitvi sredi leta in mu pripada sorazmerni del dopusta, ima pravico le do sorazmernega dela regresa. O tem podrobneje pišemo v nadaljevanju.

 

Izračun sorazmernega dela dopusta

Velikokrat se pojavi vprašanje, kako pravilno določiti sorazmerni del dopusta. Zaposleni ima pravico do 1/12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve.

Pri izračunu sorazmernega dela dopusta je v primeru, da zaposleni prekine delovno razmerje sredi meseca, treba upoštevati 161. člen ZDR-1, ki v tretjem odstavku jasno določa, da se najmanj polovica dneva zaokroži na cel dan. V tem primeru ima zaposleni, poleg 1/12 letnega dopusta za vsak polni mesec zaposlitve, še sorazmerni del za zadnji mesec, pri čemer je treba upoštevati sorazmerni del dni v mesecu in pravilo, da se najmanj polovica dneva zaokroži na cel dan.


Primer 1:

Zaposleni ima sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, ki se mu prekine 18. marca.

Pripada mu 1/12 dopusta za januar, 1/12 za februar in 18/31 za marec. V primeru, da bi mu za celotno leto pripadalo 24 dni dopusta, je izračun naslednji:

1/12 od 24 je 2 dni dopusta za mesec januar.

1/12 od 24 je 2 dni dopusta za mesec februar.

18/31 od 2 je 1,16 dneva za mesec marec.

Zaposlenemu torej za obdobje od 1. 1. do 18. 3. pripada 5 dni dopusta.


Primer 2:

Zaposleni ima sklenjeno pogodbo za določen čas, od 10. 7. do 20. 12. Če bi bil zaposlen celo leto, bi mu pripadalo 20 dni dopusta.

1/12 od 20 dni je 1,67 dneva dopusta na mesec.

Od 10. 7. do 10. 12. mu tako pripada 5 x 1/12 dni dopusta, kar je 8,35 dneva dopusta.

Od 10. 12. do 20. 12. mu pripada 10/31 dni dopusta, kar je 0,54 dneva dopusta. Ker sorazmerni del za december presega polovico dneva, se zaokroži na cel dan letnega dopusta.

Tako zaposlenemu za to obdobje pripada 9 dni dopusta.

 

Izračun sorazmernega dela regresa

Enak način izračuna sorazmernosti se uporabi tudi pri izračunu zneska regresa. Kot pravi ZDR-1, je pravica do regresa vezana na pravico do dopusta in je treba izračunati sorazmerni del, vključno s sorazmernim delom za posamezne dneve v zadnjem mesecu.

V primeru smo uporabili minimalni znesek regresa za leto 2024, torej 1.253,90 EUR.

 

Primer 1:

Zaposleni ima sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, ki se mu prekine 18. marca.

1/12 od 1.253,90 EUR je 104,49 EUR za mesec januar.

1/12 od 1.253,90 EUR je 104,49 EUR za mesec februar.

18/31 od 104,49 EUR je 60,67 EUR za mesec marec.

Delavcu pripada 269,65 EUR regresa.

 

Primer 2:

Zaposleni ima sklenjeno pogodbo za določen čas, od 10. 7. do 20. 12.

1/12 od 1.253,90 EUR je 104,49 EUR za vsak polni mesec zaposlitve.

Od 10. 7. do 10. 12. mu tako pripada 5 x 104,49 EUR regresa.

Od 10. 12. do 20. 12. mu pripada 10/31 regresa, kar je 33,71 EUR.

Zaposlenemu pripada za obdobje zaposlitve sorazmerni del regresa v znesku 556,16 EUR.

 

Izplačilo regresa v višini, ki presega neobdavčen znesek

V primeru, da višina regresa presega neobdavčeni znesek, torej višino povprečne plače za pretekli mesec, se od razlike med neobdavčenim delom in zneskom izplačila obračunajo prispevki in akontacija dohodnine.


Primer:

Delavcu izplačamo regres v višini 3.000,00 EUR. Zadnji podatek za povprečno plačo na dan priprave članka je za obdobje januar 2024 in znaša 2.317,82 EUR.

Osnova za obračun prispevkov je v konkretnem primeru razlika med zneskom regresa in povprečno plačo za januar, in znaša 682,18 EUR.

 

Pripravila: Mojca Vincek, Kleos, računovodske storitve d. o. o.

Sorodne vsebine

Brezplačni članki, e-priročniki, posnetki in spletni seminarji.