Meni Zapri

Temeljni mesečni dohodek za samostojne podjetnike, družbenike in kmete

 • 30. okt. 2020
 • 4 min

Novi Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) oziroma interventni zakon PKP5 prinaša novosti, ki so v nekaterih pogledih podobne kot v prejšnjih paketih, je pa tudi nekaj bistvenih razlik.

Kdo lahko zaprosi za temeljni mesečni dohodek?

Zanj lahko zaprosijo samozaposleni (zavarovanim na zavarovalni 15. člena ZPIZ-2), družbeniki, ki so poslovodne osebe (zavarovani na podlagi 16. člena ZPIZ-2), in kmetje (zavarovani na podlagi 17. člena in 25./V člena ZPIZ-2). Dohodki se izplačajo za mesece za oktober, november in december.

Do pomoči ste upravičeni, če ste bili za opravljanje dejavnosti registrirani najmanj od 1. septembra do uveljavitve tega zakona (t.j. 24. 10. 2020) in ne morete opravljati dejavnosti oziroma jo opravljate v bistveno zmanjšanjem obsegu zaradi posledic epidemije Covid-19.

Za temeljni dohodek lahko zaprosite tudi, če imate s.p. s polovičnim zavarovalnim časom ali ste hkrati  upokojeni, in v primeru, če kot s.p. uveljavljate starševsko varstvo. V tem primeru ste upravičeni  »do sorazmernega dela izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka glede na delež vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje za posamezni mesec oziroma do polnega zavarovalnega časa po teh podlagah.« (vir Zakon)

Komu ne pripada?

 • Če ste svojo dejavnost registrirali po 1. septembru 2020.
 • Če imate popoldanski s.p..
 • Če ste družbenik oziroma direktor, vendar niste zavarovani na podlagi 040.

 

Ocenjeni upad prihodka mora biti več kot 20 %

Nadomestilo lahko uveljavljate za mesece oktober, november in december, če so povprečni prihodki v letu 2020 upadli za več kot 20 % v primerjavi z letom 2019.  Spomladi je bilo treba dokazovati le 10 % upad prihodkov.

Za tiste, ki so svoj s. p. odprli v letu 2020, pa se primerja povprečne mesečne prihodke obdobje od ustanovitve podjetja do vključno 31. 8. 2020.

Pozor: Če ne izdajate le mesečnih računov, temveč ste npr. v septembru izdali račun za avgust in september v enem znesku, računovodje predlagajo, da račun razdelite. S tem jasno razmejite prihodke, ki veljajo za avgust in za september. Tako boste lažje dokazovali prihodke obdobja, v primeru inšpekcije.  

 

Koliko znaša temeljni dohodek?

Znesek, ki ga prejmejo upravičenci, znaša 1.100 € mesečno za oktober, november in december. Del tega zneska je namenjen plačilu socialnih prispevkov. Podjetniki morajo redno plačati prispevke v višini, ki jim je določena, tudi za mesece, ko prejmejo temeljni dohodek. Povprečen znesek prispevkov znaša 400 €, vendar če so vaši prispevki višji, jih morate plačati v celoti. To je pomembna razlika od pomladi, ko so upravičenci od države prejeli 700 € temeljnega dohodka, prispevke pa jim je v celoti krila država.

Samozaposlenim v kulturi že plačuje prispevke država, zato so upravičeni do 700 € nadomestila, kar velja enako kot spomladi.

Za kmete, ki so oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, znaša izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka 940 €.

Pomembno: Temeljni dohodek je oproščen vseh davkov in prispevkov.

 

Kako bo država nakazovala sredstva?

 • Za izjave, ki bodo vložene do 31. oktobra za oktober, bo denar nakazan 10. novembra.
 • Za izjave vložene do 30. novembra za oktober in/ali november, bo denar nakazan do decembra.
 • Za izjave, ki bodo vložene do 31. decembra, pa bo denar nakazan v januarju 2021.

Dobro je vedeti: upravičenci lahko izjave podajo tudi za nazaj. Torej, če decembra ugotovijo, da jim je v tem obdobju promet upadel za več 20 %, lahko vložijo izjavo za vse pretekle tri mesece. S tem se bodo lahko izognili morebitnemu vračanju. Saj če bodo samozaposleni naslednje leto ugotovili, da pogoja niso izpolnili, bodo morali pomoč vrniti.

 

Kako do temeljnega dohodka?

V eDavkih je že pripravljena izjava, ki jo morate oddati najkasneje do 31. decembra za preteklo obdobje.

Pomembno: Ko boste oddajali vlogo za uveljavitev temeljnega mesečnega dohodka, morate imeti poravnane vse davčne obveznosti. To lahko preverite na kartici zavezanca v eDavkih.

 

Kako bo potekalo vračanje sredstev?

V primeru, da boste pri pripravi davčnega obračuna ugotovili, da je bil upad poslovanja manjši od 20 %, boste morali sredstva vračati. To boste storili sami, tako da boste o tem obvestili URS. Rok za samoprijavo je najpozneje do roka za predložitev davčnega obračuna od dohodkov za leto 2020, kar je 31. marec 2021. Po oddani vlogi boste od FURS-a prejeli odločbo, znesek prejete pomoči boste morali vrniti v 30 dneh od vročitve odločbe.

Pozornost pa velja pri gospodarskih družbah, saj je v PKP5 zapisana tudi omejitev določenih ravnanj, in sicer: »Subjekt, ki je uveljavil izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka, mora v primeru, da je od uveljavitve tega zakona prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2020 oziroma za leto 2020, o tem seznaniti FURS. Prejeta sredstva mora vrniti po vročitvi odločbe, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva uveljavitve pravic iz tega zakona do dneva vračila.«
(vir Zakon)

 

Kako je z nadomestilom za čas karantene in višje sile (delno povračilo izgubljenega dohodka)

Nadomestilo znaša 250 € za vsako odrejeno karanteno na domu in se izključuje z izplačilom temeljnega dohodka. Torej, če boste za isto obdobje prejeli nadomestilo za karanteno, vam temeljni mesečni dohodek ne pripada in obratno. Nadomestilo ne more znašati več kot 250 € za 10 dni, 500 € za 20 dni in 750 € v enem mesecu.

Kdo je upravičen?

 • če vam je odrejena karantena na domu,
 • v primeru nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi varstva otroka do vključno petega razreda osnovne šole,
 • za otroke v prilagojenih in posebnih programih v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter otroke, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca.

Sorodne vsebine

Brezplačni članki, e-priročniki, posnetki in spletni seminarji.