Meni Zapri

Spremembe dohodnine v letu 2023 pri normirancih

  • 7. feb. 2023
  • 5 min

Pri sprejemanju sprememb Zakona o dohodnini za leto 2023 je bilo veliko pozornosti namenjene obdavčitvi normiranih s.p.-jev, tako s strani javnosti kot tudi s strani vlade. Nekaj mesecev smo bili priča spreminjanju predlogov obdavčitve, kar niti ne preseneča, saj je bilo v letu 2021 (zadnji znan podatek) registriranih 70.275 normiranih s.p.-jev, kar je petkrat več kot leta 2012, ko je bil sistem normiranih odhodkov spremenjen in je kot tak veljal do konca leta 2022. Poglavitne spremembe so bile v višini normiranih odhodkov, ki so se z leti spreminjale, in sicer s prvotnih 25 % v letu 2004 na 70 % z uveljavitvijo ZDoh-2L v letu 2012 in v letu 2014 na 80 % priznanih normiranih odhodkov.

ZDoh-2L je sistem ugotavljanja davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov tudi sicer precej spremenil, določeni so bili pogoji za vstop v sistem normiranih s.p.-jev in poenoteni priznani odhodki za vse dejavnosti. Veljati je začela omejitev prihodkov, in sicer, če zavezanec dve zaporedni predhodni davčni leti ne izpolnjuje več pogojev, mora za tekoče davčno leto ugotavljati davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov. Uvedena je bila cedularna obdavčitev dohodkov normiranih s.p.-jev, s tem se tako izračunan davek šteje za dokončnega in se ne poračunava na letni ravni v okviru izračunavanja letne dohodninske osnove. Spremenil se je način izračuna davčne osnove na podlagi podatkov davčnega obračuna in ne več z odločbo davčnega organa na podlagi napovedi zavezanca v obračunu davčnega odtegljaja.

Spremembe, ki so stopile v veljavo s 1. 1. 2023, so bile pričakovane. Zlorabe sistema so na eni strani privedle do fiktivnih samozaposlitev, ki postavljajo delavce v nepravičen položaj z vidika delovnopravne zaščite, na drugi strani pa omogočajo visoke zaslužke z minimalno obdavčitvijo.

Glede na napoved vlade, da bo v letu 2023 popolnoma spremenila sistem obdavčitve fizičnih oseb in tistih, ki opravljajo dejavnost, lahko pričakujemo, da bodo zadnje spremembe veljale le kratek čas. Kaj bo celovita prenova Zakona o dohodnini pomenila za normirance, bomo verjetno izvedeli konec letošnjega leta.

 

Sprememba obdobja vključitve v obvezno zavarovanje

Spremenilo se je obdobje vključitve v obvezno zavarovanje v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Tako mora biti po novem vsaj ena oseba zavarovana za polni delovni čas neprekinjeno najmanj devet mesecev. Podjetnik, ki je samozaposlen, izpolnjuje ta pogoj, če nima sklenjenega delovnega razmerja pri drugem delodajalcu. V nasprotnem primeru mora imeti zaposleno osebo za najmanj devet mesecev v poslovnem letu.

 

Sprememba višine priznanih normiranih odhodkov

Normirani odhodki pri polnem s.p.-ju

Pri polnem s.p.-ju se odstotek normiranih stroškov ni spremenil do višine prihodkov 50.000 evrov. Prvotni predlog je bil polovico nižji in je temeljil na dejstvu, da prihodki več kot polovice normirancev dosegajo višino do 15.000 evrov.

S.p.-jem s prihodki v višini med 50.000 in 100.000 evri so priznani normirani odhodki v višini 40 %, pri prihodkih nad 100.000 evrov pa se normirani stroški ne priznajo. Takih je bilo leta 2021 le 2 %, njihov prispevek v davčno blagajno pa je predstavljal skoraj 22 % vseh prihodkov iz naslova dohodnine s.p.-jev.

 

Primerjava obdavčitve z dohodnino pri polnem s.p.-ju v letu 2022 in 2023

 

Normirani odhodki pri popoldanskem s.p.-ju

Pri popoldanskih s.p.-jih se obdavčitev prihodkov ne spreminja do višine 12.500 evrov. Med 12.500 in 50.000 evrov so priznani normirani odhodki v višini 40 %, nad 50.000 evri prihodkov se stroški ne priznajo.

 

Primeri obdavčitve z dohodnino pri popoldanskem s.p.-ju v letu 2022 in 2023

 

Sprememba višine prispevkov

Spremenila se bo tudi višina prispevkov za s.p.-je. Ta bo znana hkrati z uradnim podatkom o povprečni plači za leto 2022. V letu 2023 ne bo bistvenih sprememb v višini prispevkov, ta bo odvisna od dobička v letu 2022 in višine plačanih prispevkov.

Pomembna sprememba se bo zgodila v letu 2024 tistim, ki letno zaslužijo več kot 50.000 evrov, ko bo zaradi spremembe višine normiranih stroškov dobiček bistveno višji. Višina prispevkov bo, v primeru enakih prihodkov, naraščala nekje do leta 2027, ko se bo znesek prispevkov ustalil. To velja ob predpostavki, da se zakonodaja ne bo spremenila.

Primer izračuna obdavčitve in prispevkov pri polnem s.p.-ju, ki dosega dohodke višje od 50.000 evrov. V izračunu je upoštevana minimalna osnova za prispevke v letu 2022.

 

Izračuni so pripravljeni izključno za informacijo, kako sprememba višine obdavčitve z dohodnino vpliva na celotne dajatve normiranih s.p.-jev.

Ali bodo izračuni veljali tudi v naslednjih letih, je težko predvideti. Če bo obdavčitev normirancev spremenjena s prenovo sistema obdavčitve fizičnih oseb, se bodo izračuni zagotovo spremenili. Glede na to, da je cilj vlade, da pripravi pravičnejšo obdavčitev za vse, lahko na področju normirancev pričakujemo več sprememb, ne samo z vidika obdavčitve in plačevanja prispevkov, morda tudi z vidika varnosti prekarcev in drugih s.p.-jev, ki jim ta oblika predstavlja edini vir prihodkov.

 

Pripravila: Mojca Vincek, Kleos, računovodske storitve d.o.o.

Sorodne vsebine

Brezplačni članki, e-priročniki, posnetki in spletni seminarji.