Meni Zapri

Regres v letu 2022

  • 21. apr. 2021
  • 4 min

V maju že marsikdo načrtuje, kako bo letos preživel počitnice. Verjamemo, da se nam obeta lepo in prijetno poletje.

Prav dopustu in počitnikovanju je namenjen tudi regres. Pravica do regresa pripada vsem zaposlenim, saj je ta zapisana v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1), v katerem je opredeljeno tudi trajanje dopusta.

Regres pripada vsem zaposlenim, ki delo opravljajo na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi. Če so zaposleni celo leto, jim pripada cel regres za letni dopust, če pa so zaposleni le del leta, jim pripada regres za sorazmerni del dopusta. Več o sorazmernem delu dopusta smo pisali v tem priročniku.

Koliko znaša regres za leto 2022 in do kdaj ga je treba izplačati?

Minimalni znesek regresa za leto 2022 je 1.074,43 EUR bruto in je nekoliko višji kot lani, ko je znašal 1.024,24 EUR.

Znesek določa ZDR-1, ki pravi, da je minimalni regres enak višini minimalne plače. Ta od 1. 1. 2022 znaša 1.074,43 EUR za zaposlene za polni delovni čas. Delodajalcem svetujemo, da preverijo, ali jih k drugačnemu znesku zavezuje kolektivna pogodba.

Tudi za letošnje izplačilo velja, da je regres v višini 100 % zadnje znane bruto povprečne plače v RS neobdavčen. Do te višine ni treba obračunati prispevkov za socialno varnost in dohodnine. Na dan objave tega prispevka (11. 5. 2022) znaša ta meja 1.927,08 EUR, gre za povprečno plačo za mesec februar.

 

Kdaj je treba regres izplačati?

Delodajalec mora zaposlenim izplačati regres najkasneje do 1. julija tekočega leta. Izplačilo lahko zamakne le, če je nelikviden in to dopušča zanj veljavna kolektivna pogodba. V tem primeru lahko plačilo izvede najkasneje do 1. novembra tekočega leta. Če delodajalec ne izplača regresa pravočasno, je delavec upravičen do izplačila zakonskih zamudnih obresti od dneva zapadlosti dalje.

Možno je tudi izplačilo v bonih, vendar le v primeru in pod pogoji, ki jih določa kolektivna pogodba, ki zavezuje delodajalca, saj ZDR-1 takega izplačila ne opredeljuje. Več o tem v blogu.

Terjatve iz delovnega razmerja zastarajo v roku petih let, zato lahko delavci v primeru neizplačila regresa v tem roku vložijo tožbo.

 

Dinamika izplačil regresa je pomembna

Da podjetje lahko izkoristi ugodnost neobdavčenega izplačila regresa, pa je pomembno, da regres plača v roku (do 30. junija oziroma do 1. novembra) oziroma da ima v primeru zamude roka ustrezno razlago, zakaj je do zamude prišlo. V primeru zamude rokov je torej pomembno, da vsebinsko brez dvoma izplačuje regres za letni dopust in ne kakšen drug obdavčljiv dohodek, »preoblečen« v ime regres. Enako velja za izplačila regresa v več delih – davčno ugodnejša obravnava je zakonsko predpisana le za regres za letni dopust – druga morebitna izplačila, ki se le poimenujejo kot regres, po vsebini pa to niso, seveda ne morejo pasti pod ugodnejšo davčno obravnavo. 

Po praksi FURS so posebej problematična izplačila ob koncu leta, saj pogosto vsebinsko ne gre za regres, ampak neke vrste nagrade zaposlenim. Npr. FURS navaja primer, v katerem se izplačilo dohodka, poimenovanega »regres« v kasnejšem roku ne šteje več kot regres, ampak kot drug odhodek iz delovnega razmerja, od katerega je treba obračunati prispevke in dohodnino.

 

Komu pripada regres?

Regres pripada vsem zaposlenim, ki delo opravljajo na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi. Če so zaposleni celo leto, jim pripada cel regres za letni dopust, če pa so zaposleni le del leta, jim pripada sorazmerni del dopusta. Več o sorazmernem delu dopusta smo pisali v tem priročniku.

 

Ali tudi delavcem, ki so (bili) na čakanju, pripada regres? 

Četudi je delavec na čakanju, ostaja v delovnem razmerju in njegova pravica do dopusta in regresa ostaja nespremenjena. Torej ima vse pravice, kot da bi bil na delu.

 

Kako je z regresom za bolniško ali porodniško odsotnost?

Delavcu pripada dopust v celoti, četudi je dalj časa na bolniškem ali porodniškem dopustu oziroma je bil odsoten zaradi nege in varstva otroka. Kot smo že v uvodu omenili, pripada regres vsem zaposlenim delavcem. Torej je za izplačilo regresa veljavno sklenjeno delovno razmerje. Zakon pa mu tudi daje pravico do izrabe neporabljenega dopusta do 31. decembra naslednjega leta.

 

Izraba dopusta

Kako lahko zaposleni izrabi dopust?

Načeloma velja, da lahko zaposleni letni dopust izrabijo v več delih, vendar mora vsaj en del trajati najmanj dva tedna. Dopust lahko porabi le po dnevih, ne pa tudi po urah.

Zaposleni s šoloobveznimi otroki imajo pravico do koriščenja najmanj tedna dni v času šolskih počitnic. To morajo delodajalci upoštevati, razen če odhod resno vpliva na delovni proces.

Če se delavec dogovori z delodajalcem, da bo dopust porabil med čakanjem na delo, mu mora delodajalec dopust izplačati. V tem obdobju delavec ni na čakanju, temveč na dopustu, in je v celoti strošek delodajalca (opredeljeno v ZIUZEOP).

 

Ali zaposlenim ostaja dopust iz preteklega leta?

Kot delodajalec morate delavcu omogočiti izrabo lanskega dopusta do 30. junija. To velja tudi v letu 2022, ne glede na to, ali je delavec na čakanju na delo ali je odstoten zaradi višje sile.

 

Inšpektorji bodo pozorni na kršitve

Višina izplačanega regresa vpliva tudi na izkazane dobičke, ki si jih lastniki lahko izplačajo. Zato je tudi pomembno, da zaposleni prejmejo pošteno plačilo in višino regresa, glede na to, kako dobro je podjetje poslovalo. Ključno je, da so stroški in obveznosti prikazani v ustrezni višini.

Če boste v svoje podjetje dobili inšpektorje, bodo le-ti zagotovo pregledovali:

  • Ali ste zaposlenim izdali odločbe za letni dopust? Te morajo biti izdane do 31. 3.
  • Ali je bil regres izplačan vsem zaposlenim?
  • V kakšni višini je bil izplačan? Je bila višina zneska predpisana? Je bil znesek morda višji ali nižji? Če bi bil izplačan nižji znesek, bi to pomenilo potencialno obveznost, ki jo je treba prikazati v računovodskih izkazih. Če je bil izplačan višji znesek, je treba upoštevati pravilen obračun davščin.
  • Med letom se dogajajo tudi fluktuacije zaposlenih v podjetju. Eni zaposleni pridejo na novo v podjetje, drugi podjetje zapustijo. Vezano na to pregleda revizor ustreznost obračuna regresa glede na njegovo sorazmernost.

 

Obračun regresa v Minimaxu

Če za obračun regresa uporabljate Minimax, je obračun regresa enostaven. V programu so že vneseni vsi zakonsko določeni obračunski podatki, kot je meja za obračun dohodnine in prispevkov na dan, ko regres izplačujete. Program sam poknjiži temeljnico, pripravi REK obrazce in plačilne naloge. Kako obračun regresa poteka v Minimaxu, si poglejte v tem video posnetku.

 

 

 

 

Sorodne vsebine

Brezplačni članki, e-priročniki, posnetki in spletni seminarji.