Meni Zapri

Posredni stroški EU projektov po pavšalni stopnji

  • 13. mar. 2018

Ob prijavi na razpise za pridobivanje EU sredstev mora prijavitelj, poleg definicije namena in rezultatov projekta, dobro utemeljiti tudi, na kakšen način bo do teh rezultatov prišel: katere aktivnosti bodo za to potrebne in kateri stroški bodo pri tem nastali.

V osnovi podjetniki nimajo težav pri opredelitvi neposrednih stroškov, ki so povezani s projektom, težje pa je definirati in spremljati »posredne stroške«, saj se ne nanašajo zgolj na projekt. Z namenom poenostaviti razporejanje in spremljanje posrednih stroškov se kot upravičena kategorija stroškov po veljavnih Navodilih v programskem obdobju 2014-2020 uporabljajo tudi posredni stroški, ki jih izračunamo po pavšalni stopnji.

Podjetja se s takim načinom izračunavanja posrednih stroškov projekta prvič srečujejo v finančni perspektivi 2014-2020.

Kaj so posredni stroški?

Posredni stroški so stroški, ki niso neposredno povezani z dejavnostjo (vsebino prijavljenega projekta). Težje je določiti, koliko jih odpade na določeno dejavnost, zato jih navadno razdelimo po ključih.

Na primer: električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, vode in komunalnih storitev, odvoz smeti, telekomunikacijskih storitev,  poštnine in kurirske storitve, amortizacija osnovnih sredstev, ki ni izključno vezana na operacijo, potrošni materiala (pisarniški material, čistilni material in posebni material) in drobnega inventarja, režija in administracija, tekočege vzdrževanje, najem nepremičnin in opreme.

Kako v praksi izračunamo posredne stroške po pavšalni stopnji v prijavi na razpis?

Predvsem v programih financiranja razvojnih in raziskovalnih projektov (na primer tudi v trenutno aktualnem razpisu Spodbude za RRI projekte) ministrstva oziroma posredniški organi priznavajo posredne stroške v odstotku od določenih kategorij upravičenih neposrednih stroškov projekta. Na primer v razpisih za RRI projekte je določeno, da so lahko upravičeni stroški v višini 15 % od neposrednih upravičenih stroškov dela.

Torej, če smo neposredne stroške dela ovrednotili na 100.000 €, potem lahko za posredne stroške uveljavljate 15.000 €. Če so upravičeni stroški dela razdeljeni časovno po letih ali mesecih, sledijo tej delitvi proporcionalno tudi pavšalni posredni stroški.

Kako dokazujemo nastanek posrednih stroškov, izračunanih po pavšalni stopnji?

Dobra stran je ta, da za dokazovanje teh stroškov niso potrebna dokazila. Namen uvedbe teh »pavšalnih« stroškov je namreč ravno v poenostavitvi administracije projektov.

V zgoraj navedenem primeru boste v zahtevku v rubriki »posredni stroški po pavšalni stopnji« izračunali posredne stroške v višini 15 % od doseženih upravičenih stroškov dela. Zanje izjemoma ne boste prilagali niti dokazil o stroških niti o njihovem plačilu.

Čeprav dokazila niso zahtevana, predlagamo, da ob zaključku oziroma pred (vsakokratno) revizijo projekta preknjižite stroške na stroškovno mesto projekta v višini, ki ste jo zahtevali v zahtevku za plačilo subvencije. Revizorji in morebitne kontrole zahtevajo, da se zneski stroškov na konto karticah projekta točno ujemajo z upravičenimi stroški, ki ste jih navedli v zahtevku za subvencijo.

Nasvet: Kompliciranje je odveč. Vzemite konte z večjimi zneski in preknjižite nekaj računov oziroma obračunov, dokler ne dosežete skupne zahtevane kvote posrednih stroškov.

S tem boste dokazali namensko porabo sredstev in tudi z vidika davka od dohodkov pravnih oseb oziroma davka od dohodka iz dejavnosti prikazali, da se prihodek od subvencije nanaša na isto obračunsko obdobje, na katero se nanaša tudi nastali posredni strošek.

Uporabne povezave: 

 Pripravila:  Mirjana Zelen, Zelen in partnerji d.o.o.

Kako vam pri tem lahko pomaga Minimax? 

V Minimaxu se lahko račune za stroške že prej povezuje s posameznim projektom (Analitika na prejetem računu), lahko pa se jih tudi naknadno preko temeljnice preknjiži in poveže z analitiko. Če računovodja želi, pa si lahko odpira analitične konte in stroške, vezane na projekt, ločuje že po kontih.

Sorodne vsebine

Brezplačni članki, e-priročniki, posnetki in spletni seminarji.