Meni Zapri

PKP9: Državna pomoč pri financiranju regresa 2021

  • 17. sep. 2021
  • 7 min

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 prinaša ukrepe za področje gospodarstva in turizma v višini 243,5 milijonov evrov.

Eden izmed pomembnejših elementov novega PKP9 je zagotovo državna pomoč v obliki financiranja regresa za letni dopust v višini 1.024 evrov na zaposlenega.

 

Upravičenci do pomoči za financiranje regresa 2021

Upravičenec do pomoči je pravna ali fizična oseba, ki je bila vpisana v Poslovni register Slovenije do 31. maja 2021 in ki:

  • na dan uveljavitve zakona (t.j. 14. 7. 2021) opravlja kot glavno dejavnost  ali kot dopolnilno dejavnost na kmetiji po Standardni klasifikaciji dejavnosti Uredbe o standardni  klasifikaciji dejavnosti eno izmed dejavnosti navedenih v 1. odstavku člena zakona (vse dejavnosti navedene tukaj);
  • dejavnosti zaradi posledic epidemije ne more opravljati ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, ki ga določa tretji odstavek 27. člena zakona (zahtevan upad prihodkov);
  • ima vsaj enega zaposlenega, ki je na dan uveljavitve tega zakona (t.j. 14. 7. 2021) v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 14. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju; 
  • ni na dan 31. decembra 2019 podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014.
  • Upravičenec ne more biti neposredni ali posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov ali iz odstopljenih javnih virov je bil v letu 2020 višji od 70 odstotkov.

 

Kako ugotoviti upad prihodkov?

1. V letu 2019 ali 2020 ste poslovali v zmanjšanjem obsegu

Če bodo vaši prihodki v letu 2021 zaradi posledic epidemije upadli za več kot 20 odstotkov glede na leto 2019 oziroma 2020, potem se šteje, da zaradi epidemije ne morete opravljati dejavnosti oziroma jo opravljate v bistveno zmanjšanem obsegu.

2. V letu 2019, 2020 ali 2021 niste poslovali

Če v celotnem letu 2019, 2020 oziroma 2021 niste poslovali, ste tudi upravičeni do pomoči v primeru, če dokažete, da so se povprečni mesečni prihodki leta 2021 znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019, 2020 oziroma 2021.

3. S poslovanjem ste začeli v letu 2021

Če v letu 2019 in 2020 niste poslovali – torej ste podjetje ustanovili šele v letu 2021 (vpisano mora biti v register do 31. maja 2021), ste do pomoči upravičeni, če se vam bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2021 znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2021 do 31. maja 2021.

Če pogoja ne boste dosegli, boste morali vrniti celotno pomoč.

Pri izračunu upada prihodkov od prodaje lahko upoštevate prihodke od prodaje glede na povprečno število zaposlenih ali prihodke od prodaje glede na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, če je tak način upoštevanja prihodkov od prodaje za upravičenca ugodnejši.

 

Višina pomoči

Višina pomoči za financiranje regresa za letni dopust znaša 1.024 eurov na zaposlenega oziroma sorazmerni del tega zneska, če delavec ni zaposlen za polni delovni čas.

Pomoč za financiranje regresa se določi glede na število zaposlenih vključenih v zavarovanje na podlagi 14. člena ZPIZ-2 na dan uveljavitve tega zakona (t.j. 14. 7. 2021).

Koliko dopusta sicer pripada zaposlenemu, smo pisali v tem priročniku

 

Izplačilo regresa

Kot je zapisano v 131. členu, lahko delodajalec v primeru nelikvidnosti in če tako določa kolektivna pogodba, regres izplača najkasneje do 1. novembra tekočega leta. Enako velja tudi v tem primeru. Če regresa ne boste izplačali do roka, boste morali prejeto pomoč vrniti.

Za upravičenca, ki ugotavlja prihodke po pravilih računovodenja, so prihodki od prodaje iz tega člena čisti prihodki od prodaje, ugotovljeni po pravilih računovodenja.

Upravičena višina pomoči za financiranje regresa za letni dopust se ugotavlja na osnovi predloženih obračunov davčnega odtegljaja, na katerih delodajalec prikaže izplačilo regresa, podatkov o zaposlenih pri delodajalcu ali drugih dokazil.

 

Kako do izplačila pomoči?

Za izplačilo pomoči za financiranje regresa za letni dopust morate preko informacijskega sistema FURS predložiti  izjavo, s katero izjavljate, da je vaš upad prihodkov od prodaje več kot 20 odstotkov. Izjavo morate oddati med 1. in 30. septembrom, FURS pa vam bo pomoč izplačal do 20. oktobra 2021. To pomeni, da lahko svojim zaposlenim regres izplačate v zakonsko predvidenem roku, in sicer do 1. novembra.

Sorodne vsebine

Brezplačni članki, e-priročniki, posnetki in spletni seminarji.