Meni Zapri

Krizni dodatek pri plači za december 2020

  • 8. jan. 2021
  • 4 min

PKP 7 med drugimi ukrepi prinaša tako imenovani krizni dodatek, ki je namenjen zaposlenim, ko so bili v decembru na delovnem mestu. Višina kriznega dodatka znaša 200 EUR oziroma sorazmerni del tega zneska glede na delovne dneve. Dodatek mora biti izplačan pri decembrski plači.

Podjetja ga morajo izplačati zaposlenim:

  • ki so v decembru opravljali svoje delo in
  • katerih plača ni višja od dvakratnika minimalne plače (zadnja bruto plača zaposlenega z vsemi dodatki ne sme biti višja od 1881,16 eur).

V znesek zadnje izplačane mesečne plače štejejo vsi elementi plače po 126. členu ZDR-1, in sicer: osnovna plača, del plače za delovno uspešnost, dodatki in izplačilo poslovne uspešnosti, v višini, kot so bili dejansko izplačani v mesecu decembru.

Od izplačila kriznega dodatka v višini 200 EUR se ne obračunajo in ne plačajo prispevki za socialno varnost. Prav tako se ne obračuna akontacija dohodnine in se tudi ne všteva v letno odmero dohodnine.

Višina kriznega dodatka je odvisna od števila dni, ko je delavec opravljal svoje delo. Pri tem pa ni pomembno, ali je delo opravljal na sedežu delodajalca ali od doma.

Če je bil delavec:

  • odsoten z dela zaradi začasnega čakanja na delo,
  • izrabe letnega dopusta ali
  • zaradi drugih upravičenih odsotnosti

mu za te dneve krizni dodatek ne pripada.

 

Kako se izračuna sorazmerni znesek kriznega dodatka?

V decembru je bilo skupno 23 delovnih dni, od tega je bil 1 dan praznik.

Primer 1:

Delavec, zaposlen za polni delovni čas, je v mesecu decembru cel mesec opravlja delo, razen na dan 25. 12. 2020, ko je državni praznik. Pripada mu 200 EUR kriznega dodatka.

Če je delavec zaposlen za polovični delovni čas, mu v zgoraj opisanem primeru pripada 100 EUR kriznega dodatka.

Primer 2:

Delavec, zaposlen za polni delovni čas v mesecu decembru, koristi 3 dni dopusta, 4 dni je na čakanju, ostale dni (15 delovnih dni), razen na državni praznik (1 dan), opravlja delo.

Sorazmerni del kriznega dodatka se izračuna:
200/23 = 8,70
8,70 * 16  =139,20 eur (upoštevajo se dnevi, ko je opravljal delo, in dan, ko bi sicer opravljal delo, pa je bil državni praznik)

Delavcu pripada 139,20 EUR kriznega dodatka. 

 

Kdo kriznega dodatke ne prejme?

Kriznega dodatka ne bodo prejeli zaposleni pri neposrednih in posrednih uporabnikih proračuna RS in občinskih proračunov, v tujih diplomatskih predstavništvih in konzulatih, mednarodnih organizacijah, predstavništvih mednarodnih organizacij ter v institucijah, organih in agencijah Evropske unije v Republiki Sloveniji.

 

Izpolnjevanje REK obrazca

NA REK obrazcu je treba navesti vrsto dohodka 1190 – Dohodek, ki se ne všteva v davčno osnovo. Na zbirnem REK obrazcu pa boste vpisali podatke o delodajalcu in številu oseb – prejemnikov. Individualni REK obrazec naj vsebuje  podatke o prejemniku dohodka in znesek. (Vpiše se v polje A052, z oznako vrste dohodka 0000.)

 

Država podjetjem sredstva povrne na podlagi izjave

Delodajalci preko portala eDavki predložijo izjavo, s katero zagotavljajo izplačilo kriznega dodatka. Na podlagi te izjave bodo podjetja prejela izplačana sredstva.

POZOR! Izjava bo na voljo predvidoma v drugi polovici januarja, o čemer bo FURS obvestil zavezance prek portala eDavki.

Rok za oddajo izjave je najkasneje do konca februarja 2021.  FURS bo na upravičenim povrnil izplačan krizni dodatek najpozneje do 20. marca 2021.

 

Vir:

Furs

Sorodne vsebine

Brezplačni članki, e-priročniki, posnetki in spletni seminarji.