Meni Zapri

Kaksna je razlika med nezavezancem in zavezancem za DDV?

 • 25. mar. 2021
 • 5 min

Kot je zapisano v ZGD, se lahko vse gospodarske družbe, kakor tudi samostojni podjetniki (vključno z normiranci), ob ustanovitvi odločijo, ali bodo vstopili v sistem DDV. Zavezani k vstopu v sistem DDV pa postanejo, ko promet podjetja preseže 50.000 EUR v zadnjih 12 mesecih poslovanja.

Kakšna je razlika, če je podjetje zavezanec za DDV?

 1. Na izdanih računih zaračunava DDV

Podjetje, ki je zavezanec za DDV, je dolžno ceni svojih storitev ali izdelkov zaračunati DDV, glede na predpisano stopnjo. V splošnem velja, da se DDV obračunava in plačuje po splošni, 22 % stopnji, od davčne osnove in je enaka za dobavo blaga in storitev. Ne glede na navedeno se za dobave blaga in storitev iz Priloge I k ZDDV-1 obračunava in plačuje DDV po nižji, 9,5 % stopnji, od davčne osnove za dobave blaga in storitev iz Priloge I in po posebni nižji stopnji 5 % od davčne osnove za dobave blaga in storitev iz Priloge IV. Viri: FURS Stopnje DDV, FURS DDV

Recimo, če prodajate računalnike, boste na neto ceno 1000 EUR, obračunali še 22 % DDV-ja.

2. Od prejetih računov odbija DDV

Predpisi omogočajo, da lahko DDV, ki ga plačate svojim dobaviteljem, odbijete pri obračunu DDV.

Recimo, da kupite računalniško opremo ali druge storitve, kjer ste ob nakupu plačali DDV, lahko plačani znesek odštejete od skupnega zneska DDV pri izdanih računih. Če poslujete z DDV zavezancem, znesek DDV-ja za vas ne predstavlja stroška, saj si ga odbijete.

Če ste šele na začetku poslovanja in ste nabavili opremo in plačali DDV, prihodkov pa še niste ustvarili, imate davčno priznane odhodke in od države lahko zahtevate vračilo plačanega DDV. Lahko pa vam ta DDV ostane kot dobroimetje za naslednje obračune.

3. Obračunavate in plačujete davek

 Davek plačujejo tako zavezanci za DDV kot tisti, ki niso zavezanci. Zavezanec za DDV plača le razliko med davkom, ki ga je zaračunal, in davkom, ki ga je plačal.   

4. Zavezanci za DDV morajo oddajati rekapitulacijsko poročilo

Rekapitulacijsko poročilo mora podjetje predložiti do 20. dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja (npr. za davčno obdobje januar predloži do 20. 2.). 

5. Identifikacijska številka za DDV

Dokler podjetje ni zavezanec za DDV, uporablja le davčno številko, ki jo zapiše kot: 12345678

Ko postane zavezanec za DDV, dobi še identifikacijsko številko za DDV, ki poleg davčne številke vsebuje še predpono SI, in oblika zapisa je naslednja: SI12345678.

 

Ustanavljam podjetje, naj bom zavezanec za DDV ali ne?  

Odločitev glede vstopa v sistem je odvisna od vašega poslovanja, predvidenih prihodkov, nabav in ne nazadnje tudi od tega, kdo so vaši kupci.

Komu se ne splača?

 • Če boste račune izdajali fizičnim osebam. Davek podraži ceno vaših izdelkov (recimo frizerji, šivilje …).
 • Če boste imeli pri svojem poslovanju nizke stroške oziroma ne boste investirali veliko v nabavo različne opreme.

Splača pa se vam:

 • Če predvidevate, da bo vaše poslovanje v prihodnjih 12 mesecih preseglo 50.000 EUR.
 • Če načrtujete naložbo v različno opremo. V tem primeru lahko plačani davek pri nabavi opreme preseže zaračunani davek.
 • Če boste prodajali večinoma pravnim osebam oziroma zavezancem za DDV in bodo pri vašem poslovanju nastajali stroški. V tem primeru plačani znesek za vstopni davek lahko presega zaračunani davek. Tudi kupci bodo plačani davek uveljavljali kot vstopni davek v svojih obračunih DDV.
 • Če boste poslovali oziroma delali s tujino. Lahko pa izberete drugo opcijo in se registrirate kot atipični zavezanec za DDV. 

 

Kdo je atipični zavezanec za DDV?

Če želite poslovati s tujino, uporabljate ID za DDV samo v primeru, ko izdajate račune davčnim zavezancem v drugo državo. Za namene drugih transakcij (npr. opravljanje storitev davčnemu zavezancu iz Slovenije) pa ni zavezanec za namene DDV, zato ne obračunava DDV, prav tako pa nima pravice do odbitka vstopnega DDV. Po registraciji mora mesečno poročati o opravljenih storitvah v drugo državo članico na obrazcu DDV-O in RP-O (Rekapitulacijsko poročilo).

 

Kako postati zavezanec za DDV?

Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV oddate v elektronski obliki. To lahko storite preko sistema eDavki na obrazcu DDV-P2 ali pa preko sistema e-VEM. Če podjetje nima sedeža v Slovenji in bo opravljalo obdavčljivo dobavo blaga oziroma storitev na ozemlju Slovenije, pa morate izpolniti obrazec DDV-P3.

Zavezanec mora najprej pridobiti davčno številko (če je še nima), šele nato se lahko identificira za namene DDV (SI + davčna številka). Kot zavezanec za DDV se lahko že pri ustanovitvi podjetja. Kot dokazilo, da namerava opravljati dejavnost, davčnemu organu predloži pogodbe ali predpogodbe, poslovni načrt, listine o nabavah za namene opravljanja dejavnosti ipd. Vir: FURS Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV  

Zavezanec za DDV postanete z datumom odločbe

Podjetje postane zavezanec, ko prejme odločbo s strani DURS-a, na kateri je zapisan datum, od kdaj dalje lahko podjetje posluje kot DDV zavezanec in uporablja identifikacijsko številko.

Šele takrat lahko obračunava DDV v svojih cenah in prikaže DDV na računih. Od tistega datuma dalje si lahko podjetje DDV odbija. Slednje je pomembno v primeru, če se podjetje odloča za večje nakupe opreme.

 

Kdaj lahko izstopim iz sistema DDV?

Če ste se v sistem DDV vključili prostovoljno, lahko iz njega izstopite šele po 60 mesecih. Če pa ste postali zavezanec za DDV zaradi prekoračitve višine letnega prometa (50.000 EUR),  pa lahko zahtevo za izstop iz sistema DDV podate šele po tem, ko 12 mesecev niste presegli zgoraj omenjenega letnega praga prometa, kot to določa 27/III ZDDV-1.

 

Poglejmo primer

Imamo dve podjetji z identičnim poslovanjem. Podjetja A je zavezanec za DDV, podjejte B pa ni. Recimo, da kupujeta računalnike, ki jih prodajata končnim kupcem. Poglejmo, do kakšnih razlik prihaja?

 

PREJETI RAČUN OD DOBAVITELJA

Oba sta kupila blago od zavezanca za DDV, ki je na računu obračunal davek. Ker si podjetje A lahko DDV odbije, je odhodek podjetja manjši kot v primeru podjetja B.

 

IZDAJA RAČUNA KUPCU

Podjetji A in B nato blago prodata naprej. Prodajna vrednost blaga je zaradi obračunanega DDV višja za kupce podjetja A. V tem primeru je podjetje A bolj konkurenčno v primeru, če prodaja zavezancem za DDV, podjetje B pa ima ugodnejše cene za fizične osebe, ki DDV vedno plačajo, saj si ga seveda ne morejo odbiti.

 

OBRAČUN DDV

Pri obračunu DDV si podjetje A od zaračunanega DDV na izdanih računih lahko odbije DDV na prejetih računih in plača le razliko (če ima presežek DDV-ja). Razlika v ceni je v tem primeru večja pri podjetju A.

 

Kaj se zgodi, če ne vstopim v sistem DDV pravočasno? 

Če se ne boste odločili za prostovoljni vstop v sistem DDV, morate biti pozorni na svoj promet, ki ne sme preseči zneska 50.000 EURv 12 mesecih. Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV morate tako predložiti najpozneje v mesecu, v katerem je verjetno, da bo vrednost obdavčljivega prometa presegla predpisani znesek.

Če tega ne boste izpolnili, vas davčni organ lahko kaznuje:

 • z globo od 4.000 do 75.000 EUR pravna oseba, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa z globo od 10.000 do 125.000 EUR.
 • z globo od 3.000 do 50.000 EUR samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
 • z globo od 1.000 do 10.000 EUR odgovorna oseba pravne osebe, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se odgovorna oseba pravne osebe z globo od 1.200 do 10.000 EUR.
 • z globo v višini od 800 do 10.000 EUR odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
 • z globo od 400 do 5.000 EUR posameznik, ki stori navedeni prekršek.

Sorodne vsebine

Brezplačni članki, e-priročniki, posnetki in spletni seminarji.