Meni Zapri

Kako plačati fizičnim osebam

 • 30. jun. 2020

Epidemija je zarezala v trg delovne sile, kjer so na eni strani presežki delavcev, v drugih panogah pa je pomanjkanje zaposlenih, ki bi pokrili določena sezonska dela. Mnogi posamezniki so tudi zaprli svoj s.p. in v prihodnosti še nimajo dovolj zagotovljenega posla, da bi v kratkem razmišljali o odpiranju le-tega.

Podjetja lahko rešitev poiščejo tudi tako, da posameznikom plačajo kot fizičnim osebam, za kar pa morajo izbirati pravilno obliko pogodbe. Pogodbo lahko opredelijo glede na status osebe in vrsto opravljenega dela. Od tega je tudi odvisna obdavčitev.

Možnosti glede na status fizične osebe

Upokojenci lahko izvajajo začasno ali občasno delo.

Upokojenci (razen tistih, ki so še deloma delovno aktivni) lahko opravljajo občasno začasno delo. Opravljajo ga lahko pri več delodajalcih hkrati, vendar v seštevku ne sme preseči predpisane omejitve glede letnega števila ur in višine dohodka.

Višina urne postavke in višina dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo v letu 2020 pa znašajo:

 • urna postavka za opravljeno začasno ali občasno delo upokojenca znaša 5,05 evra in velja od 1. marca 2020 do 28. februarja 2021;
 • najvišji skupni dohodek za opravljeno začasno ali občasno delo v koledarskem letu 2020 znaša 7. 562,47 evrov.

Začasna in občasna dela upokojencem poleg pokojnine, na višino katere opravljanje takšnega dela ne vpliva, obetajo možnosti za dodatni zaslužek.

Kolikšno bo izplačilo upokojenca?

 • Bruto: 1000 €
 • Neto izplačilo: 727,30 €
 • Strošek izplačevalca: 1343,73 €

Študentsko delo in plačilo storitev

Študentsko delo je delo osebe, ki ima status dijaka ali študenta in se v podjetje vključi preko študentskega servisa oziroma preko študentske napotnice.

Opravljajo ga lahko tudi državljani Republike Slovenije, ki imajo status dijaka ali študenta v tujini, ali so študenti tujih univerz, ki v okviru mednarodnih izmenjalnih programov opravljajo študijske obveznosti v Sloveniji.

Delodajalci se morajo pri plačevanju dela študentom, držati naslednjih omejitev:

 • Bruto urna postavka od 1. 1. 2020 ne sme biti nižja od 5,40 evra.
 • Ob izpolnjevanju navedenih pogojev lahko dijaki in študenti opravljajo začasno in občasno delo dijakov in študentov samo, če niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.

Kolikšno bo izplačilo študentu?

 • Bruto: 1000 €
 • Neto izplačilo: 658,75 €
 • Strošek izplačevalca: 1337,40 €

Razlike med delom študenta in upokojenca smo bolj natančno opisali tudi v tem blogu.

Glede na obliko dela pa lahko delodajalci izbirajo med naslednjimi možnostmi

Avtorska pogodba

Avtorsko pogodbo lahko izvajalec in naročnik skleneta za izvajanje individualnih intelektualnih stvaritev s področja književnosti, znanosti in umetnosti, ki so na kakršen koli način izražene, zlasti za govorjena dela, pisana dela, glasbena dela z besedilom ali brez besedila, gledališka, gledališko-glasbena in lutkovna dela, koreografska in pantomimska dela, fotografska dela in dela, narejena po postopku, podobnem fotografiranju; avdiovizualna dela, likovna dela, arhitekturna dela, dela uporabne umetnosti in industrijskega oblikovanja, kartografska dela, predstavitve znanstvene, izobraževalne ali tehnične narave (tehnične risbe, načrti, skice, tabele, izvedenska mnenja, plastične predstavitve in druga dela enake narave).

Avtorsko pogodbo skleneta naročnik in avtor. Naročnik je lahko fizična ali pravna oseba. Avtor je fizična oseba, ki je ustvarila avtorsko delo.

Avtor je lahko v rednem delovnem razmerju (razen če pogodba vsebuje konkurenčno klavzulo), lastnik pravne osebe, samostojni podjetnik, nekdo, ki opravlja dela po podjemni pogodbi, je redni oziroma izredni študent. Avtorskega honorarja podjetje ne sme izplačevati svojim zaposlenim poleg plačila za redno delo, saj bo Finančna uprava tak dohodek obdavčila enako kot plačo.

Dela po avtorski pogodbi so predvidena v Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP).

Kolikšno bo izplačilo po avtorski pogodbi?

 • Bruto: 1000 €
 • Neto izplačilo: 727,30 €
 • Strošek izplačevalca: 1093,80 €

Podjemna pogodba

V praksi lahko podjemna pogodba zajema vse vrste del, ki ne sodijo med avtorska dela. Z njo se izvajalec zaveže opraviti določeno, časovno omejeno delo, naročnik pa se zavezuje, da mu bo za to plačal.

 Predmet podjemne pogodbe ali pogodbe o delu je lahko:

 • izdelava stvari (gre predvsem za storitve proizvodnega obrtništva pa tudi večjih investicijskih ureditev):
 • popravilo stvari (obrtniške storitve),
 • fizično ali umsko delo.

Podjemno pogodbo lahko sklene fizična oseba z naročnikom, ki je lahko fizična ali pravna oseba. V praksi je lahko to zaposleni, ki pa ne sklene pogodbe s svojim delodajalcem. Lahko pa jo skleneta tudi delodajalec in delavec, ki sta že sklenila pogodbo o zaposlitvi, a le za dela izven opisa rednih delovnih nalog.

Zakonodajalec bo pri sklepanju podjemne pogodbe preverjal, če ima morebiti elemente delovnega razmerja in ga obdavčil kot takega. Zato je treba biti pozoren, da take pogodbe ne sklepata za  delo, ki je sistematizirano kot delovno mesto, ga delavec opravlja v delovnem času, ki ga določi delodajalec, poleg tega je kontinuirano in se lahko primerja z ostalimi delovnimi mesti pri delodajalcu.

Kolikšno bo izplačilo po podjemni pogodbi?

 • Bruto: 1000 €
 • Neto izplačilo: 727,30 €
 • Strošek izplačevalca: 1343,80 €

Primerjavo med plačo, avtorsko pogodbo in podjemo pogodbo pa smo opisali v tem članku.

Prenos premoženjske pravice

Za dohodek iz prenosa premoženjske pravice se šteje dohodek, ki ga doseže imetnik premoženjske pravice, tako da odstopi uporabo oziroma izkoriščanje ali odstopi pravico do uporabe oziroma pravico do izkoriščanja:

 1. materialne avtorske pravice in materialne pravice izvajalca,
 2. izuma, videza izdelka, znaka razlikovanja, tehnične izboljšave, načrta, formule, postopka, podobne pravice oziroma podobnega premoženja in informacij glede industrijskih, komercialnih ali znanstvenih izkušenj, ne glede na to, ali so zavarovani po zakonu,
 3. osebnega imena, psevdonima ali podobe.

Kolikšno bo izplačilo, če gre za prenos premoženjske pravice?

 • Bruto: 1000 €
 • Neto izplačilo: 775,00 €
 • Strošek izplačevalca: 1000 €

Pri pravilnem izračunu različnih oblik  si lahko pomagate tudi s programom Minimax, ki omogoča obračun osebnih prejemkov za več kot 74 različnih izplačil.

Če vas zanima, kako na enostaven način obračunati različne oblike osebnih prejemkov v gospodarstvu, vas vabimo, da si zagotovite klic našega svetovalca, ki vam bo podrobneje predstavil vse razpoložljive možnosti.

 

VIRI:

Vir izračunov: https://www.zvezarfr.si/pripomocki/izracuni

Viri:

https://zakonodaja.com/zakon/zdoh-2/78-clen-dohodek-iz-prenosa-premozenjske-pravice

https://evem.gov.si/info/poslujem/zaposlovanje/avtorska-pogodba/

https://www.gov.si/teme/zacasno-in-obcasno-delo-upokojencev/

https://www.gov.si/teme/zacasno-in-obcasno-delo-dijakov-in-studentov/

https://evem.gov.si/info/poslujem/zaposlovanje/podjemna-pogodba/

ZASP

 

Sorodne vsebine

Brezplačni članki, e-priročniki, posnetki in spletni seminarji.