Meni Zapri

Čas je za izdelavo poslovnih in davčnih poročil za leto 2018

 • 28. jan. 2019

Poslovno leto 2018 je za nami. Računovodje in podjetniki smo že opravili večino postopkov, ki jih je potrebno urediti pred izdelavo zaključnega računa. Sedaj je čas, da ponovno preverimo, ali smo res naredili vse potrebne aktivnosti, smo na kaj pozabili, ali še čakamo kakšno manjkajočo fakturo, pogodbo…, so nam vsi poslovni partnerji potrdili IOP obrazce…? Ali so kakšne bistvene zakonske spremembe oziroma navodila FURS-a glede izdelave davčnega obračuna, olajšav od preteklega oddanega poročila?

Sedaj bi že morali imeti v računovodstvu vse popise - inventure zalog (materiala, blaga, nedokončne proizvodnje…) in popise osnovnih sredstev ter drobnega materiala na zadnji dan poslovnega leta 2018. Popis morajo opraviti vsi poslovni subjekti, ki sestavljajo računovodske izkaze (zakonska podlaga 54. člen ZGD-1 in SRS).  Če teh dokumentov še nimamo, je sedaj zadnji čas, da jih pridobimo. Preverimo dejansko stanje popisov s knjiženim in ustrezno doknjižimo, da se stanja ujemajo.

Prav tako bi nam morali poslovni partnerji že vrniti potrjene IOP obrazce, ki smo jih poslali v potrditev in s katerimi preverimo usklajenost stanj poslovnih terjatev in obveznosti in jih ustrezno uskladimo z dobavitelji in kupci. Enako naredimo s finančnimi terjatvami in obveznostmi. S pridobitvijo teh popisov imamo tudi podatke o zapadlosti posamezne obveznosti in terjatve, pri čemer jih v knjigah ustrezno razporedimo in poknjižimo (kratkoročne, dolgoročne, zastarane, odpisane, oblikujemo prevrednotenja in popravke…), da izkazujejo pravilno in dejansko stanje ter temu primerno tudi vrednotimo prihodke in odhodke, ki imajo kasneje bistven pomen za pravilnost davčnih obračunov in pravilnega izračuna davčne obveznosti.

Kako preverimo, ali naše poslovne knjižbe zajemajo vse podatke?

Preverimo: 

 • ali imamo izdane vse račune in račune za predplačila;
 • imamo v glavni knjigi zajetih vseh 12 obračunov plač in obračun regresa; hkrati tudi v e-davkih preverimo obračunano dohodnino z izpisi organizacije po posameznem prejemniku dohodka in ali se nam ti podatki ujemajo, ter istočasno pripravimo povzetek obračuna dohodkov in jih do 31.1. izročimo prejemniku dohodkov;
 • stanje vseh davčnih obveznosti na 31.12.2018 in ga primerjamo z eDavki ter rekapitulacijo plač z rekapitulacijo plač za mesec december z izkazanimi obveznostmi za izplačilo plač v glavni knjigi;
 • če imamo poknjižene vse bančne izpiske in zaključene blagajne, kjer lahko hitro ugotovimo tudi morebitne manjkajoče dokumente, prav tako preverimo ali se stanje z bančnega izpiska ujema s stanjem v poslovnih knjigah;
 • ali imamo knjižene vse mesečno ponavljajoče stroške (telefon, elektrika ...)
 • ali so stroški, ki so vezani na daljše časovno obdobje (zavarovanje, članarine, naročnine …) pravilno mesečno razmejeni na ustrezno obdobje (AČR);
 • tudi za izstavljene račune. Če je bila storitev opravljena ali blago prodano v mesecu decembru, mora biti tudi prihodek evidentiran v decembru (čeprav je bil morda račun izstavljen šele v začetku januarja ali celo kasneje);
 • vse odprte avanse in če smo jih pobotali z računi in ugotovimo, če nam morda za kak avans manjka račun, ker je bila storitev dejansko že opravljena, ali blago dobavljeno in bi avans morda morali že zapreti s fakturo.

Kako preverimo, ali so evidentirani podatki v naših knjigah pravilni?

Ko smo preverili vse navedeno, še enkrat pregledamo bruto bilance natančno po korakih in  vseh kontih ter naredimo logične in vsebinske kontrole, najbolje kar po razredih

 1. V razredu 0 preverimo:
  • stanje osnovnih sredstev in če se le-to ujema z registrom ter če se je pravilno in v celoti obračunala amortizacija in ustrezno evidentiran popravek vrednosti sredstev ter če smo aktivirali vsa potrebna sredstva;
  • ali je vrednost naložb in časovnih razmejitev v glavni knjigi ustrezna;
 2. V razredu 1 preverimo:
  • evidenco odprtih terjatev do kupcev in danih avansov ali varščin do dobaviteljev – ali se nam ujema s saldom na kontu terjatev (12, 13);
  • stanje v blagajni in stanja na transakcijskih računih (zadnji izpisek) ter ujemanje le-teh s stanji v naših knjigah;
  • tudi stanja kontov terjatev skupine 16:

- na DDV kontih v vseh obračunskih obdobjih ustrezne preknjižbe ob zaključku DDV obdobja. Izkazano stanje se mora ujemati z zadnjim izdelanim DDV-O obrazcem in analitičnimi evidencami DDV.

- saldo akontacij davka od dobička pravnih oseb (konto 161), se mora ujemati z zneskom, ki je bil v lanskem obračunu predviden kot letni znesek plačane akontacije davka (če ne zamujamo s plačilom akontacij);

- stanja kontov 17 in 18 – finančne naložbe in posojila

- stanja kontov 19 in ali imamo pravilne časovne razmejitve in če so bile narejene potrebne preknjižbe iz preteklega leta v breme stroškov, enako naredimo na kontih skupine 29 (preverimo potrebnost preknjižbe preteklega leta v breme prihodkov)

 1. Razred 2: na enak način, kot smo preverjali terjatve v razredu 1, preverimo še obveznosti v razredu 2;
 2. Stanje razredov zalog 3 in 6 smo že ugotovili z inventurami oz. popisi ter jih pravilno uskladili in prevrednotili, da se ujemajo s stanjem v bruto bilanci;
 3. V razredu 4 še enkrat preverimo in naredimo hitro logično kontrolo, ali so vsi stroški upravičeni in poslovno potrebni. V kolikor si med letom nismo naredili analitičnih kontov za davčno delno ali ne priznane stroške, si to evidenco pripravimo sedaj, da nam bo v pomoč pri pripravi davčnega obračuna;
 4. Razred 5 predstavljajo prehodni konti in so praviloma nični.
 5. Razred 7 uredimo na enak način kot razred 4, prihodke in odhodke in si prav tako uredimo ločeno evidenco davčno nepriznanih odhodkov in prihodkov, ki se izvzemajo iz davčnega obračuna. Prav tako med prihodki preverimo morebitne nezaračunane prihodke, ki se po vsebini nastanka poslovnega dogodka štejejo med prihodke v tekočem letu (in to dokazujemo s pogodbami ali drugimi podobnimi listinami), jih vključimo med prihodke in oblikujemo AČR;
 6. V bruto bilanci razreda 9 preverimo:
  • Pravilnost stanja ustanovnega kapitala?
  • Ali imamo oblikovane zakonske rezerve in jih po potrebi še oblikujemo?
  • Ali so prikazane pravilne vrednosti izgub oz. dobičkov iz preteklih let?
  • Ali je obveznost dolgoročnih posojil ustrezno evidentirana?
  • Ali je obveznost dolgoročnih finančnih obveznosti ustrezno evidentirana?
  • Ali morda med kratkoročnimi obveznostmi ni katera obveznost, ki po ročnosti sodi v dolgoročno?

Ko smo pregledali bruto bilanco in se prepričali, da smo poknjižili vse poslovne dogodke, ki se nanašajo na obravnavano obračunsko leto, se lahko lotimo sestavljanja davčnega obračuna in računovodskih izkazov.

Kaj je potrebno narediti, da bomo plačali točno toliko davčnih obveznosti, kot je potrebno?

Bistvenega pomena je, da so naši davčni obračuni pravilni in verodostojni, saj bomo le tako prikazali pravilni znesek davčne osnove in davka. Pomembno pa je tudi, da vemo, katere so naše možnosti, da znižamo davčno osnovo v okviru zakonsko dovoljenih in da ne plačujemo preveč davčnih obveznosti.

Skladno z VIII. poglavjem Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) je možno davčne olajšave za DDPO uveljavljati za naslednje namene:

 • vlaganja v raziskave in razvoj,
 • investiranje v opremo in v neopredmetena sredstva (olajšava za investiranje),
 • zaposlovanje,
 • prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje,
 • donacije,
 • olajšave za zaposlovanje invalidov,
 • olajšava za pripadajoči znesek dobička, ki se izplača delavcem,
 • olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju,
 • zasebniki oz. samostojni podjetniki lahko pri obračunu davka iz dejavnosti uveljavljajo poleg navedenih olajšav še posebne osebne olajšave:
  • splošno olajšavo
  • olajšavo za vzdrževane družinske člane

Davčno osnovo lahko poleg olajšav znižamo še s pokrivanjem izgube iz preteklih let. 

Po končanem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, pripravimo še poslovno poročilo za Ajpes in sicer:

 • izkaz poslovnega izida,
 • bilanco stanja,
 • podatke iz izkaza bilančnega dobička/izgube,
 • dodatne podatke k podatkom k bilancam stanja – podatke o terjatvah in obveznostih do tujine,
 • dodatne podatke k podatkom izkaza poslovnega izida – do tujine,
 • opredelitev družbe,
 • pojasnila oz. razkritja k izkazom.

Pripravila: Edita Golob, Pro fin finančno poslovni center, d.o.o.

Sorodne vsebine

Brezplačni članki, e-priročniki, posnetki in spletni seminarji.