Kako nagraditi zaposlene ob koncu leta? | Minimax – spletni računovodski in poslovni sistem

Kako nagraditi zaposlene ob koncu leta?

Podjetja se vse pogosteje odločajo, da svoje zaposlene ob koncu leta nagradijo in jih tako tudi dodatno motivirajo. V pogovornem jeziku te nagrade ob koncu leta imenujemo tudi božičnica, trinajsta plača ali nagrada za poslovno uspešnost, vendar jih zakon tako ne opredeljuje. Pri vseh treh oblikah izplačila gre za izplačilo delovne uspešnosti.

V Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1, 2/127 člen) je delovna uspešnost opredeljena kot del plače, če je tako dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

Vsebinsko obstaja več različic izplačila, pri čemer so ta najpogosteje vezana na uspešnost posameznega zaposlenega, uspešnost poslovanja podjetja ali pa gre za izplačilo darila v denarju.

Kaj je božičnica?

Za izplačila v mesecu decembru se najpogosteje uporablja termin božičnica, namenjena pa je izplačilu delovne uspešnosti. Kriterijev za izplačilo božičnice je več. Podjetje jo lahko izplača na podlagi uspešnosti posameznega zaposlenega ali uspešnosti poslovanja podjetja. V primeru, da gre za enkratno izplačilo, mora biti znesek enak za vse zaposlene.

Božičnico lahko zaposleni prejemajo tudi kot darilo v naravi. V tem primeru govorimo o bonitet, o kateri smo pisali v tem blogu.

Trinajsta plača

Že samo ime izplačila pove, da gre pri trinajsti plači za izplačilo dodatne plače ob koncu poslovnega leta. Vsebinsko se obravnava kot nagrada za poslovno uspešnost podjetja. Lahko je izplačana v višini celotne plače ali zgolj v odstotkih plače.

Božičnica in trinajsta plača sta obdavčeni z dohodnino in prispevki, če ne izpolnjujeta posebnih pogojev, določenih v ZDoh-2 (44/1/12). Kriteriji za ocenjevanje uspešnosti morajo biti zapisani v splošnih aktih delodajalca. Pogoje za tako izplačilo navajamo spodaj.

Nagrada za delovno uspešnost

Zakon o delovnih razmerjih določa sestavine plače zaposlenih, kamor sodi tudi nagrada za delovno uspešnost, ki jo lahko delodajalci izplačajo skozi vse leto. Lahko jo obračunajo mesečno kot del plače, večkrat letno, ali v enkratnem znesku. Delodajalec lahko izplača to nagrado le pod pogojem, da ima za njeno izplačilo pripravljene kriterije, ki so zapisani v internem aktu delodajalca, in sicer v Pravilniku o nagrajevanju zaposlenih.

Nagrada za poslovno uspešnost

Nagrado za poslovno uspešnost podjetja se navadno izplača enkrat letno, običajno konec poslovnega leta oziroma v začetku naslednjega leta za preteklo leto.

Kot že rečeno, je izplačilo delovne uspešnosti zaposlenih obdavčeno z dohodnino in prispevki, na enak način kot plača. Izjema pa je izplačilo poslovne uspešnosti, saj jo lahko delodajalec izplača pod ugodnejšimi pogoji. Zakon od dohodnini (ZDoh-2 (12/44)) določa izvzem dela plače za poslovno uspešnost iz davčne osnove dohodka iz delovnega razmerja do višine 100 % povprečne plače, v nasprotnem je obdavčen le tisti del, ki presega zakonsko določeno višino. Pri obračunu nagrade se tako obračunajo in plačajo le prispevki.

Ugodnejša obdavčitev velja le za izplačila poslovne uspešnosti delodajalca, ki bo izplačana enkrat v koledarskem letu vsem upravičenim zaposlenim hkrati. Za ugodnejšo obdavčitev morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

  • da je pravica do tega izplačila določena v splošnem aktu delodajalca, s katerim so delavci vnaprej seznanjeni in imajo hkrati vsi delavci pri delodajalcu pravico do izplačila dela plače za poslovno uspešnost. To ne pomeni, da morajo vsi delavci dobiti absolutno enak znesek, ampak da del plače prejmejo vsi delavci, ki izpolnjujejo vnaprej znane in določene pogoje,
  • da je pravica do tega izplačila določena v kolektivni pogodbi, v kateri so določena merila za pridobitev pravice do tega izplačila (ni nujno, da so pogoji določeni enotno za vse delavce).

Zaradi možnosti izplačila po ugodnejših pogojih, se vedno več delodajalcev odloča za zadnjo možnost, pri kateri nastane obveznost plačila prispevkov, ne pa tudi dohodnine.

Pripravila: Mojca Vincek, Kleos, računovodske storitve d. o. o.

 

(Visited 2.745 times, 1 visits today)