test izobraževanje 2021 | Minimax – spletni računovodski in poslovni sistem

Na spletnem seminarju bom predstavili interventne ukrepe, pregledali od kdaj do kdaj so delodajalcem na voljo ter pod kakšnimi pogoji.

V času poletja je Državni zbor RS sprejel ZIUPGT (t.i. PKP 9) in ZNUPZ, ki delodajalcem v zasebnem sektorju nudita nekatere interventne ukrepe. Tako PKP 9 kot glavni interventni ukrep podaljšuje ukrep skrajšanega polnega delovnega časa, dodatno pa prinaša tudi posebno ureditev glede regresa za letni dopust za določene delodajalce in turistične bone za določene fizične osebe. Poleg PKP 9 je pomemben tudi ZNUPZ, ki (ponovno) uzakonja pravila glede nadomestila plače zaradi karantene delavca in zaradi odsotnosti delavca zaradi višje sile.

VSEBINA

 1. sklop: Letni popis opredmetenih osnovnih sredstev, naložbenih nepremičnin in drobnega inventarja
  Termin spletnega seminarja: 11. 11. ob 9.00
  Predavateljica: dr. Lidija Robnik

  V prvem sklopu boste spoznali zakonodajo in postopek inventure (popis sredstev). Med drugim boste spoznali kakšen je pomen in vpliv amortizacije, metod vrednotenja premoženja, inventurnih primanjkljajev, uničenih osnovnih sredstev pri izdelavi inventurnega poročila in posledično na izdelavo računovodskih poročil in davčnega obračuna.

 • Uvod v področje inventur:

oPravilnik o inventurnem popisu.

oPredpisi in zakonodaja (SRS 2016, davek na dodano vrednost, davek od dohodka pravnih oseb).

 • Priprava na popis (predmet popisa, čas, komisije…), sklepi, obrazci.
 • Vrste popisov (redni/izredni).
 • Odgovornosti in naloge.
 • Zaključek popisa, poročilo o opravljenem popisu ter popisne ugotovitve.
 • Metode vrednotenja dolgoročnih sredstev in amortizacija.
 • Uničena in odpisana opredmetena osnovna sredstva – računovodski in davčni vidik.
 • Davčno priznani in nepriznani stroški/odhodki inventurnih razlik ter opredelitev odgovornosti.
 • Posledice popisnih razlik ter primeri knjiženj.

 1. sklop: Od vnosa do obračuna
  Termin odgovorov na vprašanja strank po ogledu posnetka:
  11. 11. ob 12.30
  Predavateljica:
  Nina Remškar, Saop

  Drugi sklop je namenjen vsem, ki se ukvarjate z osnovnimi sredstvi – tistim, ki se šele uvajate v delo, kot tudi tistim, ki potrebujete osvežitev za delo s programom OSD (Osnovna sredstva) in, ki bi radi spoznali vse neodkrite funkcionalnosti omenjenega modula.

 • Pregled šifrantov osnovnih sredstev
 • Vnos osnovnega sredstva / drobnega inventarja (skozi Knjigo prejetih računov, direktno v osnovnih sredstvih)
 • Kopiranje osnovnih sredstev in hkratni vnos več kosov
 • Razlika med tipom O (osnovno sredstvo) in tipom D (drobni inventar)
 • Menjava nahajališča, SM pri osnovnem sredstvu in drobnem inventarju. Na kaj moramo biti pozorni ko prenašamo drobni inventar iz enega nahajališča na drugo nahajališče? Kako se izognemo napakam? Vnos nove nabave pri drobnem inventarju in povečanje vrednosti pri osnovnem sredstvu. Kako  popravimo napačen vnos nove nabave.
 • Izločanje osnovnih sredstev in drobnega inventarja med letom in izpisi, ki se jih pri tem poslužujemo.
 • Začasni in dokončni obračun amortizacije. Kako zaženemo in pobrišemo obračun amortizacije.
 • Knjiženje amortizacije v Dvostavno Knjigovodstvo

  
Posnetke 2., 3. in 4. sklopa boste imeli na voljo v vašem osebnem portalu od četrtka, 29. 10., naprej.

</div>

 

 

Predavatelji

janez Novak

Janez Novak je nahajališče? Kako se izognemo napakam? Vnos nove nabave pri drobnem inventarju in povečanje vrednosti pri osnovnem sredstvu. Kako  popravimo napačen vnos nove nabave.

OSTALE INFORMACIJE

Cena in prijava
Na seminar za osnovna sredstva se lahko prijavite na poljubni sklop, odvisno od vašega predznanja in zahtev, seveda pa vam ob prijavi na več sklopov pripadajo dodatne ugodnosti.

Akcija 3 = 4: ob prijavi na 3 sklope, vam 4. sklop podarimo. Vaša cena = 119 € + DDV
2 sklopa po izbiri = 98 € + DDV
1 sklop po izbiri = 57 € + DDV

Kaj je zajeto v ceni:
– spremljanje spletnega seminarja v živo
– strokovno gradivo
– 60-dnevni dostop do posnetkov spletnega seminarja

NE IZPOLNJUJ