Splošni pogoji uporabe spletne računovodske rešitve Minimax (v nadaljevanju: Splošni pogoji) urejajo razmerja med imetnikom avtorskih pravic spletne računovodske rešitve Minimax na eni strani in uporabniki in plačniki na drugi strani ter pogoje uporabe spletne računovodske rešitve Minimax (v nadaljevanju: Sistem Minimax).

 

Imetnik avtorskih pravic in izvorne kode Sistema Minimax je podjetje Saop d.o.o., Cesta Goriške fronte 46, Šempeter pri Gorici, matična številka: 5383129000 (v nadaljevanju: Saop). Vsak uporabnik lahko uporablja Sistem Minimax pod pogoji teh Splošnih pogojev. Nepooblaščena uporaba Sistema Minimax ali uporaba v nasprotju s Splošnimi pogoji predstavlja kršitev avtorskih pravic Saop.

 

1 Opredelitev izrazov

Izrazi, uporabljeni v teh Splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

1.1 Uporabnik je fizična oseba, ki se v Sistemu Minimax identificira z digitalnim potrdilom ali drugimi s temi Splošnimi pogoji predpisanimi identifikacijskimi sredstvi, ki se strinja in sprejema te Splošne pogoje ter uporablja Sistem Minimax v poslovne namene v imenu in/ali za račun Plačnikov ali Organizacij.

1.2 Licenca je pravica do uporabe Sistema Minimax za enega sočasnega uporabnika glede na omejitve, ki jih določa Vrsta licence in ti Splošni pogoji.

1.3 Vrsta licence je opredelitev nabora funkcij Sistema Minimax in/ali števila sočasnih uporabnikov in/ali števila podprtih organizacij.

1.4 Plačnik je poslovni subjekt, ki sklene licenčno pogodbo in se zaveže plačevati licenčnino.

1.5 Organizacija je poslovni subjekt, katerega delovanje je podprto preko uporabe Sistema Minimax.

1.6 Licenčna pogodba je pogodba, s katero Saop kot dajalec licence na Plačnika prenese Licenco.

1.7 Funkcija Minimax je del Sistema Minimax, ki pomeni zaključeno celoto opravil, ki so potrebne zato, da se v skladu s pravili stroke izvede določeno računovodsko ali poslovno opravilo, npr. Odprte postavke, Obračun plač, Dnevni iztržek.

1.8 Licenčnina je znesek, ki ga mora Plačnik plačevati za koriščenje licenc Sistema Minimax.

1.9 Podpora uporabnikom je storitev, ki omogoča komunikacijo med Uporabniki in Saop.

 

2 Avtorske pravice

2.1 Imetnik vseh materialnih avtorskih pravic na Sistemu Minimax in izvorne kode Sistema Minimax je Saop. Minimax je registrirana blagovna znamka za računalniške aplikacije, katere imetnik je Saop.

2.2 S sprejetjem Splošnih pogojev Uporabnik in Plačnik pridobita pravico do uporabe Sistema Minimax v skladu s Splošnimi pogoji in pogoji Licence.

 

3 Pogoji uporabnika

3.1 Uporabnik je dolžan pred uporabo Sistema Minimax sprejeti Splošne pogoje.

3.2 Pred prvo uporabo Sistema Minimax je Uporabnik dolžan izvesti postopek registracije, v katerem se identificira in sprejme Splošne pogoje tako, da obkljuka kvadratek, ki se nahaja pred besedilom »Sprejemam Splošne pogoje uporabe spletne računovodske storitve Minimax«.

3.3 Uporabnik se s sprejemom Splošnih pogojev strinja in sprejema Splošne pogoje, ki so veljavni ob vsakokratni uporabi Sistema Minimax. Dolžnost in pravica uporabnika je, da preveri veljavne Splošne pogoje in v primeru, ko se s pogoji ne strinja, takoj preneha z uporabo Sistema Minimax in o tem obvesti Saop.

3.4 Vsak uporabnik mora izpolnjevati tehnične in dejanske pogoje, ki so potrebni za učinkovito in varno uporabo Sistema Minimax in so objavljeni na spletnih straneh www.minimax.si ter opredeljujejo najmanj:

 1. dostop do interneta
 2. programsko in strojno opremo za uporabo interneta
 3. dodatno programsko opremo, če je le-ta pogoj za uporabo nekaterih Funkcij Minimax
 4. identifikacijska sredstva, ki so predpogoj za identifikacijo in posledično za uporabo Sistema Minimax

3.5 Ob dostopu do Sistema Minimax se uporabnik identificira z lastnim veljavnim digitalnim potrdilom, izdanim s strani izdajatelja kvalificiranih digitalnih potrdil, ki je naveden v Zanesljivem seznamu overiteljev v Republiki Sloveniji.

3.6 Uporabnik mora sam zagotoviti pogoje iz točke 3.4 Splošnih pogojev. Saop ne nosi nobene obveznosti ali odgovornosti glede zagotavljanja pravilnega in neprekinjenega delovanja opreme, storitev, produktov ali računalniških programov, ki so sestavni del pogojev uporabnika Sistema Minimax.

3.7 Saop ne jamči za pravilno in varno delovanje Sistema Minimax, v kolikor Uporabnik ne izpolnjuje pogojev iz točke 3.4 Splošnih pogojev.

 

4 Sklenitev licenčne pogodbe in koriščenje licence

4.1 Licenčna pogodba je sklenjena, ko Uporabnik, ki je zastopnik poslovnega subjekta, v imenu poslovnega subjekta izbere Vrsto licence in sprejme Splošne pogoje. Na predlog Uporabnika ali osebe, ki je zastopnik poslovnega subjekta, ki sta predhodno sprejela Splošne pogoje, lahko tudi Saop v imenu poslovnega subjekta izbere Vrsto licence. V tem primeru je Licenčna pogodba sklenjena z dnem, ko SAOP izbere Vrsto licence. Licenčna pogodba je sklenjena za nedoločen čas. Ob sklenitvi Licenčne pogodbe postane poslovni subjekt v zadevah, ki jih opredeljujejo Splošni pogoji, Plačnik.

4.2 Uporabnik, ki je izbral Vrsto licence, postane Administrator plačnika. V primeru, ko Vrsto licence v imenu poslovnega subjekta izbere Saop, postane Administrator plačnika Uporabnik, ki ga določi Uporabnik ali oseba, ki je predlagala, da Saop v imenu poslovnega subjekta izbere Vrsto licence. Administrator plačnika je tisti Uporabnik, za katerega se šteje, da vse aktivnosti preko Sistema Minimax in v zvezi s Sistemom Minimax izvaja s pooblastili Plačnika.

4.3 S sklenitvijo licenčne pogodbe s Saop Plačnik pridobi Licenco.

4.4 Plačnik licenco koristi preko Uporabnika, ki je določen za Administratorja plačnika. Administrator plačnika ima pravico, da drugim Uporabnikom omogoči koriščenje Licence Plačnika. Na predlog Administratorja plačnika ali osebe, ki je zastopnik poslovnega subjekta, Saop v imenu poslovnega subjekta za Administratorja plačnika določi drugega Uporabnika.

4.5 Administrator plačnika v Sistemu Minimax določa, za katere poslovne subjekte, poleg Plačnika samega, bo Plačnik uporabljal Funkcije Minimax tako, da v Sistemu Minimax za vsak tak poslovni subjekt odpre Organizacijo. Za vsako Organizacijo Administrator plačnika določi Administratorja organizacije. Administrator organizacije je Uporabnik, ki lahko drugim Uporabnikom omogoči koriščenje Licence Plačnika, omejeno na Organizacijo.

 

5 Uporaba in plačevanje

5.1 Uporaba Sistema Minimax je plačljiva. Za koriščenje Licence mora Plačnik plačevati Licenčnino.

5.2 Licenčnina je določena s cenikom, ki ga sprejme Saop. Cenik je objavljen na spletni strani www.minimax.si. Saop s cenikom določi tudi ceno dodatnih storitev ali dostopov do Sistema Minimax.

5.3 Saop ima pravico spremeniti cenik upoštevajoč tržne razmere in gibanje cen. Saop spremembo cenika napove vsaj 30 dni pred spremembo.

5.4 Zavezanec za plačilo Licenčnine je Plačnik. Plačniku račun za licenčnino izstavi Saop. Plačnik je dolžan Licenčnino plačati v roku 8 dni od izdaje računa.

5.5 V primeru, da Plačnik s plačilom Licenčnine zamuja več kot 30 dni, Saop onemogoči koriščenje Licence Plačnika kateremukoli Uporabniku. V tem primeru nobeden Uporabnik ne bo mogel koristiti funkcij Minimax, ki jih je uporabljal na podlagi Licence Plačnika. Saop lahko ponovno omogoči koriščenje Licence Plačnika, ko Plačnik poravna zapadlo Licenčnino in plača storitev ponovnega koriščenja Licence, ki se obračuna po ceniku. Saop Plačniku obračuna uporabo storitve tudi za obdobje, v katerem mu je bila zaradi zamujanja s plačilom, storitev začasno onemogočena.

 

6 Reklamacije

6.1 Administrator plačnika lahko v imenu Plačnika reklamira račun za Licenčnino v roku 8 dni od datuma izstavitve računa. Reklamacijo sporoči Podpori uporabnikom preko sistema »Zahteve po pomoči«. Saop bo na reklamacijo odgovoril najkasneje v roku 15 dni.

 

7 Nedovoljeni nameni uporabe miniMAX

7.1 Plačniki in Uporabniki lahko uporabljajo Sistem Minimax samo za vodenje poslovnih in računovodskih podatkov poslovnih subjektov. Vsak drugačen namen uporabe Sistema Minimax je prepovedan.

7.2 Pri uporabi Sistema Minimax je izrecno prepovedano:

 1. onemogočati ali ovirati druge Uporabnike pri njihovi uporabi Sistema Minimax
 2. objavljati, prenašati, razpošiljati ali razpečevati kakršnekoli informacije, teme ali gradiva, ki so nezakonita, lažna, nespodobna, žaljiva, opolzka ali širijo rasno, spolno ali kakršnokoli drugo nestrpnost
 3. objavljati reklamna sporočila, prošnje, verižna pisma, piramidne sheme, investicijske priložnosti ali sheme oziroma kakršnakoli drugačna oglasna obvestila
 4. zlorabljati, ogrožati ali kako drugače kršiti pravice drugih
 5. prenašati drugim vsebine Sistema Minimax, zaščitene s pravicami intelektualne lastnine, ali kako drugače omogočati dostop do teh vsebin, razen če je takšno prenašanje ustrezno dogovorjeno s SAOP
 6. uporabljati gradiva ali informacije, vključno s slikami ali fotografijami, ki so na voljo prek Sistema Minimax, na način, ki kakorkoli krši avtorske pravice, blagovne znamke, patente, poslovne skrivnosti ali druge pravice Saop, drugih pridobiteljev licence, uporabnikov ali tretjih oseb,
 7. prenašati v Sistem Minimax datoteke in druge vsebine, ki vsebujejo viruse, trojanske konje, črve, časovne bombe, pokvarjene datoteke ali drugo podobno programsko opremo ali podatke, ki lahko škodujejo delovanju Sistema Minimax, opremi, na kateri ali s pomočjo katere deluje Sistem Minimax ali opremi Uporabnikov,
 8. namerno ali nenamerno na kakršenkoli način škodovati Sistemu Minimax, npr. s poskusi napadov na strežnik in drugimi dejanji, katerih posledica bi lahko bilo slabše delovanje, napačno delovanje, omejeno delovanje ali nedelovanje Sistema Minimax,
 9. iz Sistema Minimax na različne načine zbirati informacije o Plačnikih, Organizacijah in/ali Uporabnikih,
 10. ustvarjati ali uporabljati lažne identitete za namene zavajanja drugih, predvsem Saop in Podpore uporabnikom,
 11. uporabljati, prenašati ali drugače kopirati in ponujati (za plačilo ali brezplačno) drugim osebam imenike ali kakršnekoli druge podatke o Plačnikih, Organizacijah in/ali Uporabnikih ali podatke o uporabi Sistema Minimax,
 12. brez pisnega dovoljenja Saop zbirati informacije ali uporabljati informacije o uporabljeni tehnologiji, izvedenih zamislih, uporabljenih pristopih in kakršnihkoli drugih vsebinah Sistema Minimax, ki bi se lahko uporabile v drugih komercialnih ali nekomercialnih storitvah ali izdelkih.

 

8 Delovanje Sistema Minimax

8.1 Saop zagotavlja nemoteno delovanje Sistema Minimax, razen v primerih:
(1) nedelovanja strojne opreme Uporabnika ali v kateregakoli drugem primeru, ko Uporabnik ne izpolnjuje pogojev iz poglavja »3 Pogoji uporabnika«,
(2) vzdrževalnih posegov (predvidenih in nepredvidenih) na Sistemu Minimax,
(3) nadgradenj programske ali strojne opreme, potrebne za delovanje Sistema Minimax ali kako drugače povezane z delovanjem Sistema Minimax,
(4) nedelovanja internetnih povezav,
(5) višje sile. 8.2 Saop se zaveže vse uporabnike in plačnike obveščati o predvidenih posegih na Sistemu Minimax in sicer najmanj 6 ur pred izvedbo posega. Saop se zaveže vse predvidene posege praviloma opravljati med delavnimi dnevi v času med 20:00 uro in 6:00 uro in med nedelovnimi dnevi v času med 16:00 uro in 8:00 uro. Okvirni čas in trajanje predvidenih posegov bosta praviloma napovedana.

 

9 Skladnost Sistema Minimax z zakonodajo in nadgrajevanje

9.1 Saop se zavezuje zagotavljati skladnost Funkcij Minimax z veljavno slovensko zakonodajo za primere uporabe, ki jih Sistem Minimax podpira oziroma predvideva.

9.2 Saop se zaveže spremljati predpise in nadgrajevati Funkcije Minimax spremembam predpisov.

 

10 Pomoč uporabnikom

10.1 Uporabniki, ki koristijo Licenco Plačnika, so upravičeni do pomoči pri uporabi Sistema Minimax v zvezi z uporabo Minimax za podporo Plačnika ali Organizacij Plačnika.

10.2 Saop nudi pomoč v zvezi z delovanjem Sistema Minimax preko Podpore uporabnikom med delavniki od 8:00 do 16:00 ure. Komunikacija med Uporabniki in Podporo uporabnikom v zvezi z nudenjem pomoči poteka preko sistema »Zahteve po pomoči«.

10.3 Saop Plačniku zagotavlja odpravo napak, ki onemogočajo uporabo Funkcij Minimax. Na vsako javljeno napako se bo Saop odzval najkasneje v roku 8 ur, pri čemer se upošteva izključno čas, ko Saop nudi Podporo uporabnikom. Saop bo o možnih rešitvah obvestil Uporabnika.

 

11 Omejitev odgovornosti Saop

11.1 Uporabniki in plačniki se strinjajo, da uporabljajo Sistem Minimax, vključno s programsko opremo, vsebinami in storitvami, dostopnimi preko Sistema Minimax, na lastno odgovornost.

11.2 Celotna odgovornost Saop za kakršenkoli škodni primer je omejena z zneskom Licenčnine, ki ga je plačnik plačal za uporabo Sistema Minimax za mesec, v katerem je Saop obvestil o škodnem primeru. Saop, njegovi distributerji, prodajalci ali dobavitelji ne odgovarjajo za nobeno posredno, posebno, naključno ali posledično škodo (vključno, vendar ne omejeno na izgubljeni dobiček, dohodke, investicije, dobro ime), ki izhaja iz uporabe Sistema Minimax oziroma povezanih spletnih strani, produktov ali storitev ali je z njihovo uporabo povezana. Navedena omejitev velja tudi v primeru, če je bil Saop seznanjen z možnostjo nastanka takšne škode. Ta omejitev odgovornosti vključuje (vendar s tem ni omejena): prenos virusov, okvaro strojne opreme, napake v povezavi, zlorabo ali krajo uporabniške identitete.

11.3 V nobenem primeru Saop ne odgovarja za nobeno izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi tega, ker se je uporabnik ali plačnik zanesel na informacije, produkte ali storitve, objavljene v Sistemu Minimax ali povezanih spletnih straneh, produktih ali storitvah.

11.4 Vsi zahtevki zaradi kakršnihkoli napak ali kršitev, ki so posledica ravnanja tretjih oseb, glede katerih so objavljene informacije v Sistemu Minimax, se uveljavljajo izključno proti tem osebam.

 

12 Vsebine in storitve, ki jih ponujajo tretje osebe

12.1 Sistem Minimax lahko omogoča povezavo z drugimi spletnimi stranmi, produkti in/ali storitvami (v nadaljevanju: Povezani sistemi), za katere Saop ne prevzema nobene odgovornosti. Saop ni odgovoren za pravilnost ali dostopnost informacij, produktov ali storitev, ki jih ponujajo tretje osebe preko Povezanih sistemov.

12.2 Informacije na Povezanih sistemih so iz različnih virov. Saop ni upravičen spreminjati, posodabljati ali preverjati vsebine informacij na Povezanih sistemih. Dejstvo, da Saop omogoča povezavo s Povezanimi sistemi, ne pomeni nujno odobritve, pooblastitve, pokroviteljstva ali drugačne povezave v zvezi s Povezanimi sistemi.

12.3 Saop ni odgovoren niti neposredno niti posredno za kakršnokoli škodo, ki bi jo povzročila ali bi jo domnevno povzročila uporaba kakršnekoli vsebine, produkta ali storitve Povezanih sistemov ali zanašanje na njih.

12.4 Za uporabo Povezanih sistemov bo Uporabnik morda moral sprejeti splošne pogoje uporabe, ki se razlikujejo od Splošnih pogojev uporabe in za katere Saop ne odgovarja.

 

13 Zbiranje in varstvo osebnih podatkov

Sistem Minimax je namenjen vodenju poslovnih in računovodskih podatkov poslovnih subjektov in za delovanje ne potrebuje osebnih podatkov.Kljub temu se zaradi identifikacije Uporabnikov in komunikacije z Uporabniki v sistemu miniMAX vodi naslednje osebne podatke o posamezniku:

 1. ime in priimek Uporabnika,
 2. elektronski naslov Uporabnika ter
 3. serijska številka in izdajatelj digitalnega potrdila Uporabnika.

Uporabnik se z registracijo v spletno računovodsko rešitev Minimax strinja, da lahko ta zbira podatke tudi o obiskih spletnih strani za namene analize spletnega obnašanja obiskovalca in posledično za izboljšavo uporabniške izkušnje ter za namen kontaktiranja strank preko elektronske pošte oz. poštnega naslova podjetja.

Uporabnik izjavlja in potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj v skladu z določbami 29., 30., 31., 32. in 33. Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) – Uradni list RS, št. 94/ 2007.

Zgoraj opredeljeni osebni podatki se lahko hranijo še 5 let po prenehanju uporabe programa oz. do preklica privoljenja posameznika, če rok hrambe v zvezi s posameznim piškotkom ni drugače določen.

Upravljavec osebnih podatkov bo zbiral, vodil, obdeloval in uporabljal osebne podatke iz 2. odstavka tega poglavja tudi za namene zagotavljanja spletne računovodske rešitve miniMAX, med drugim na primer:

 1. za identifikacijo Uporabnikov ob registraciji v Sistem miniMAX in identifikacijo Uporabnikov vsakokratni uporabi Sistema miniMAX z namenom, da bi Uporabnikom, Plačnikom in Organizacijam zagotavljal višjo stopnjo varnosti in verodostojnosti podatkov v Sistemu miniMAX ter zaupanja vreden način komunikacije s Podporo uporabnikom in/ali drugimi Uporabniki preko Sistema miniMAX
 2. za omogočanje dodatnih, za osnovno uporabo Sistema miniMAX neobveznih Funkcij miniMAX ali Funkcij v zvezi z Uporabniškim profilom (npr. za menjavo gesla Uporabnika za vstop v miniMAX)
 3. za obveščanje Uporabnikov s strani Podpore uporabnikom v primeru, ko SAOP presodi, da je taka komunikacija z Uporabniki učinkovitejša ali primernejša kot komunikacija preko sistema »Zahteve po pomoči«
 4. za obveščanje Uporabnikov, Plačnikov ali Organizacij s strani Saop, npr. v zvezi s produkti in storitvami Saop zbranih osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam. Uporabnik s sprejemom Splošnih pogojev izrecno dovoljuje, da Saop zbira in obdeluje osebne podatke v obsegu in za namene, kot je določeno s to točko Splošnih pogojev.

 

14 Varovanje podatkov

14.1 SAOP bo uporabil vse razumne ukrepe, da bo zaščitil podatke, ki se hranijo v Sistemu miniMAX, pred nedovoljenim dostopom tretjih oseb.V zvezi s tem SAOP zagotavlja hranjenje podatkov na ustrezno varovanem mestu, kjer je zagotovljeno tehnično in fizično varovanje za onemogočanje dostopa do podatkov nepooblaščenim osebam. SAOP bo zagotavljal redundantno hranjene podatkov. V primeru kakršnegakoli izpada se Saop obvezuje, da bo vzpostavil delovno okolje s podatki, ki so obstajali največ 24 ur pred izpadom

14.2 Saop lahko razkrije podatke o Uporabniku ali Plačniku, ki so shranjeni v Sistemu Minimax, le na podlagi odločbe sodišča ali pisne zahteve državnega organa, ki ima za vpogled v podatke zakonsko pooblastilo.

14.3 Uporabnik lahko prenese podatke iz Sistema Minimax v obsegu in obliki, ki jo omogočajo Funkcije Minimax. Po naročilu Administratorja plačnika ali zastopnika poslovnega subjekta lahko podatke poslovnega subjekta prenese Saop iz Sistema Minimax proti plačilu storitve skladno s cenikom.

 

15 Preskusna različica Sistema Minimax

Sistem Minimax je uporabnikom na voljo tudi v obliki preskusne različice, imenovane tudi »demo Minimax«. Tudi za preskusno različico veljajo ti Splošni pogoji, pri katerih se smiselno upoštevajo naslednje lastnosti preskusne različice:

 1. preskusna različica za identifikacijo uporabnika namesto digitalnega potrdila uporablja kombinacijo uporabniškega imena in gesla
 2. v preskusni različici se ne izbira Vrste licence
 3. za preskusno različico se ne plačuje Licenčnine
 4. v preskusni različici ni dovoljeno voditi dejanskih podatkov poslovnih subjektov in/ali izkoriščati Funkcij Minimax za namene podpore poslovanja poslovnih subjektov
 5. ob registraciji uporabnikov v Sistem Minimax se z namenom preizkušanja Sistema Minimax samodejno pripravijo vzorčni podatki izmišljenega poslovnega subjekta, pri čemer so ti podatki so dostopni največ 30 dni po registraciji in jih lahko po preteku tega časa Saop brez vnaprejšnjega opozorila trajno izbriše
 6. za preskusno različico Sistema Minimax Saop ne zagotavlja pogojev, ki sicer veljajo za Sistem Minimax, kot so definirani v teh Splošnih pogojih v poglavjih »Delovanje Sistema Minimax«, »Skladnost Sistema Minimax z zakonodajo in nadgrajevanje«, »Pomoč uporabnikom« in »Varovanje podatkov«.

 

16 Veljavnost in spreminjanje Splošnih pogojev

16.1 Saop objavi veljavne Splošne pogoje in/ali spremembe Splošnih pogojev na spletni strani www.minimax.si. Vsak Uporabnik lahko od Saop zahteva, da mu omogoči vpogled v Splošne pogoje, ki so veljali v določenem časovnem obdobju in sedaj ne veljajo več, ampak samo za obdobje po datumu registracije Uporabnika.

16.2 Splošni pogoji stopijo v veljavo z dnem, ki ga določi Saop. Splošni pogoji in spremembe Splošnih pogojev morajo biti objavljene najmanj 8 dni pred pričetkom njihove veljave.

16.3 Saop ima pravico sam enostransko spreminjati Splošne pogoje ter spremembe Splošnih pogojev objaviti na način, kot je določen v točki 1.

 

17 Kršitev Splošnih pogojev in odpoved Licenčne pogodbe

17.1 Če Uporabnik krši Splošne pogoje, lahko Saop zatem, ko je o kršitvi opozoril Uporabnika, Uporabniku onemogoči uporabo Sistema Minimax.
17.2 Če Plačnik, Organizacija, Administrator plačnika ali katerikoli Uporabnik, ki koristi Licenco Plačnika, krši Splošne pogoje, lahko Saop zatem, ko je o kršitvi opozoril Administratorja plačnika ali Plačnika, s Plačnikom enostransko in brez odpovednega roka prekine Licenčno pogodbo.

 

18 Prenehanje licenčne pogodbe

18.1 Katerakoli pogodbena stranka lahko kadarkoli z enomesečnim odpovednim rokom s pisnim obvestilom odstopi od licenčne pogodbe.

18.2 Za pisno obvestilo iz prejšnje točke se šteje odpoved poslana s priporočeno pošto ali po elektronski pošti na naslov info@minimax.si.

18.3 V primeru odpovedi pogodbe nobeden Uporabnik ne bo mogel koristiti funkcij Minimax, ki jih je uporabljal na podlagi Licence Plačnika.

18.4 Saop si pridržuje pravico, da po preteku 60 dni po prekinitvi pogodbe s plačnikom, izbriše vse podatke plačnika in organizacij plačnika. Ob prekinitvi pogodbe SAOP po e- pošti obvesti administratorja plačnika o brisanju podatkov.

 

19 Končne določbe

19.1 Za razlago Splošnih pogojev in v primeru, da določenega vprašanja Splošni pogoji ne urejajo, se uporabi pravo Republike Slovenije.

19.2 Za reševanje morebitnih sporov, ki bi nastali zaradi uporabe Sistema Minimax ali v zvezi z njegovo uporabo, je pristojno sodišče v Novi Gorici.

19.3 Ti Splošni pogoji veljajo od 3. 6. 2016.